ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1144
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/person/data/chart/structure_id/17/menu/1180
 
https://phokrasang.go.th/public/person/data/chart/structure_id/19/menu/1182
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1224
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/82/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1478/menu/1196/page/1/catid/82
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2017/menu/1196/page/1/catid/82
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1623
 
คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่ , จุดที่ 2 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยในเมนูบริการประชาชน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1575
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1554//menu/1635
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1559//menu/1588
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1625//menu/1634
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

จุดที่ 1 ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

จุดที่ 2 ชื่อเมนูกิจกรรม/ผลงาน

จุดที่ 3 ชื่อเมนูจดหมายข่าว
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยในเมนูบริการประชาชน

จุดที่ 2 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาใต้ภาพปลัด
O9 Social Network
https://phokrasang.go.th/public/
 
คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2013/menu/1196/page/1/catid/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2014/menu/1196/page/1/catid/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2015/menu/1196/page/1/catid/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1573
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1611
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1937/menu/1611/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1936/menu/1611/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1939/menu/1611/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1883/menu/1611/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1884/menu/1611/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1940/menu/1611/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1595
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1984/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1983/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1982/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1981/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1980/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1978/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1977/menu/1595/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1942/menu/1595/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1630
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2002/menu/1589/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2003/menu/1589/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O17
E-Service
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1653
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 ย่อยอยู่ในหัวข้อบริการประชาชน ชื่อเมนูบริการออนไลน์ (E-Service)

จุดที่ 2 แบนเนอร์ งานบริการออนไลน์ (E-service) ด้านล่างของเว็บไซต์ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/75/menu/1581
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2016/menu/1581/page/1/catid/75
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1967/menu/1202/page/1/catid/85
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/85/menu/1202
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/13/menu/1202
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1907/menu/1202/page/1/catid/13
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1930/menu/1585/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1236
 
https://phokrasang.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/1587
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
1 ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
2 ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1238
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1971/menu/1238/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1972/menu/1238/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1973/menu/1238/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1974/menu/1238/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1975/menu/1238/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1976/menu/1238/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1238
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2011/menu/1238/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2012/menu/1238/page/1
 
หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/80/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1944/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1945/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1946/menu/1196/page/1/catid/80
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/80/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1957/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1953/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1949/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1958/menu/1196/page/1/catid/80
 
คำอธิบาย: 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/80/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1951/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1959/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1957/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1945/menu/1196/page/1/catid/80
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1954/menu/1196/page/1/catid/80
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/80/menu/1196
 
คำอธิบาย: 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1961/menu/1646/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1646
 
คำอธิบาย:  
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/complaint/data/index/menu/460
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1962/menu/1646/page/1
 
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง เมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1991/menu/1196/page/1/catid/5
 
คำอธิบาย:  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/webboard/data/addtopic/forum_id/5/menu/1629
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่าง แบนเนอร์เมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน จะอยู่ฝั่งขวามือ
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1993/menu/1559/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1994/menu/1559/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1992/menu/1559/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1910/menu/1559/page/1
 
คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1568
 
คำอธิบาย: หน้าแรกของเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1960/menu/1559/page/1
 
คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1589
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2020/menu/1589/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1589
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2022/menu/1589/page/1
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2023/menu/1573/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1964/menu/1559/page/1
 
คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2006/menu/1196/page/1/catid/5
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2009/menu/1196/page/1/catid/5
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/2010/menu/1196/page/1/catid/5
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1589
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1996/menu/1589/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูกาดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
https://phokrasang.go.th/public/
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/index/menu/1589
 
https://phokrasang.go.th/public/list/data/detail/id/1997/menu/1589/page/1
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้