คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน
 
การจัดการความรู้

 • คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 • พรบ.ประชาชน
 • คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. ๒๕๓๙
 • พ.ร.บ. เทศบาล ๒๔๙๖
 • พ.ร.บ. ผังเมือง
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • การจัดทำระบบควบคุมภายใน
 • การติดตามสภาพอากาศ
 • คู่มือร่างกฎหมาย
 • การตีความกฎหมาย
 • การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 • การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
 • การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฎิกูล
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล
 • การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น
 • การขอเลขที่บ้าน
 • การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20(2)
 • การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 • การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
 • การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
 • การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
 • การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจาหทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
 • การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 • การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
 • การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
 • การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 • การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
 • การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพาทษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
 • การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว
 • การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499
 • การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
 • การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
 • การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน
 • การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่ายในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
 • การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
 • การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
 • การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
 • การับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์
 • การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
 • การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น
 • การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
 • การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ
 • การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
 • การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
 • การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น
 • การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
 • การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น
 • การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
 • การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
 • การรับแจ้งการย้ายเข้า
 • การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
 • การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
 • การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 • การรับแจ้งการย้ายออก
 • การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
 • การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 • การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้