กิจกรรมและผลงาน

แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนและการแต่งกาย

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีท้องถิ่น (งานปริวาสกรรม)

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนสถาน,มหาเจดีย์ภัทรธุตังคธาตุ (วัดโพธิ์กระสังข์)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการเลี้ยงกุ้งฝอย)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหนองซำกว้างใหญ่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA

คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือการปฏิบัติงาน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสดำ

ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

สวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายตำบลโพธิ์กระสังข์

วัดโพธิ์กระสังข์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้