ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติตำบลโพธิ์กระสังข์

                    เดิมตำบลโพธิ์กระสังข์ อยู่ในเขตพื้นที่ความปกครองของตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ.2527 กระทรางมหาดไทยได้มีคำสั่งประกาศให้ตำบลโพธิ์กระสังข์ แยกเขตการปกครองออกจากตำบลขุนหาญโดยใช้ชื่อว่า ตำบลโพธิ์กระสังข์ ตามชื่อของต้นไม้ ที่สำคัญของหมู่บ้าน คือ ต้นโพธิ์กับต้นกระสังข์กลุ่มชาติพันธ์ ภาษาพูด ภาษาเขียนของคนในตำบลอดีต ราษฏรในตำบล ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่าส่วย มีจำนวนประมาณร้อยละ 90 และมีชาวไทยเผ่าเขมร มีจำนวนประมาณ ร้อยละ 10 ภาษาเขียน ร้อยละ 100 เขียนภาษาไทย
                    ปัจจุบัน ราษฏรในตำบลส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่าส่วย มีจำนวนประมาณร้อยละ 90 และมีชาวไทยเผ่าเขมร มีจำนวนร้อยละ 10 ภาษาพูตส่วนใหญ่ พูตภาษาส่วย ร้อยละ 90 ภาษาเขมรและภาษาลาว ร้อยละ 10
ที่ตั้ง
                    เทศบาลบลตำโพธิ์กระสังตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุนหาญ เฉลี่ยประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอไพรบึง ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลกันทรอม ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอขุขันธ์
เนื้อที่
                    เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์มีพื้นที่ประมาณ 49.15 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
                    เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน 1,952 ครัวเรือน ดังนี้
                    จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านตาตา
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์
หมู่ที่ 3 บ้านบก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกพยอม
หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดิษฐ์
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาน
หมู่ที่ 7 บ้านซำ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
หมู่ที่ 9 บ้านโนนคูณ
หมู่ที่ 10 บ้านพอก
หมู่ที่ 11 บ้านแต้พัฒนา
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ
หมู่ที่ 13 บ้านสดำ
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนา
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                    จำนวนเทศบาล 1 แห่ง
ประชากร
                    ประชากรทั้งสิ้น 9,157 คน แยกเป็นชาย 4,557 คน หญิง 4,600 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 183.25 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,952 ครัวเรือน
                    รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ตำบลโพธิ์ประสังข์ ข้อมูลวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ตำบล/หมู่บ้านบ้านปกติชายหญิงรวม

ตำบลโพธิ์กระสังข์

หมู่ที่ 0 โพธิ์กระสังข์

หมู่ที่ 1 บ้านตาตา

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์

หมู่ที่ 3 บ้านบก

หมู่ที่ 4 บ้านโคกพยอม

หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาน

หมู่ที่ 7 บ้านซำ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู

หมู่ที่ 9 บ้านโนนคูณ

หมู่ที่ 10 บ้านพอก

หมู่ที่ 11 บ้านแต้พัฒนา

หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ

หมู่ที่ 13 บ้านสดำ

หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนา

1,84          

2          

142          

295          

222          

233          

137          

90          

177          

72          

107          

97          

53          

190          

111          

56          

4,565     

0     

342     

659     

544     

504     

345     

201     

394     

164     

206     

240     

127     

438     

247     

154     

4,596     

2     

328     

633     

361     

517     

322     

173     

406     

179     

194     

225     

131     

481     

301     

143     

9,161.00     

2.00     

670.00     

1,292.00     

1,105.00     

1,021.00     

667.00     

374.00     

800.00     

343.00     

400.00     

465.00     

258.00     

919.00     

548.00     

297.00     

 การศึกษา
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            7     แห่ง
                    - โรงเรียนประถมศึกษา                                        6     แห่ง
                    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                    14     แห่ง
สถานบันและองค์การทางศาสนา
                    - วัด/สำนักสงฆ์                                                    7     แห่ง
การสาธารณสุข
                    - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
                    - สถานีอนามัยประจำตำบล                                 1     แห่ง
                    - สถานพยาบาลเอกชน ( คลินิก )                        1     แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                    - มีสถานีตำรวจซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกันทรอม ซึ่งห่างจากพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ประมาณ 6 กิโลเมตร
                    - ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
อาชีพ
                    อาชีพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอื่นๆ อีกบางส่วน
ทรัพยากรดิน
                    ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์มีคุณภาพของดินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง การใช้ปลูกข้าวและพืชต่างๆ ได้ผลดี
ทรัพยากรน้ำ
                    ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์มีน้ำกินน้ำใช้ไม่ถึงขึ้นขาดแคลน โดยน้ำกินน้ำใช้จะอาศัยแหล่งน้ำใต้ดินและประปาหมู่บ้าน สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรจะอาศัยน้ำฝนและจากแหล่งเก็บน้ำ
ทรัพยากรป่าไม้
                    ในพื้นที่เทศาบาลตำบลโพธิ์กระสังข์จะมีต้นไม้คงเหลือประมาณ 20% โดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

****************************************
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้