กองการศึกษา

         กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง และแนะแนวการบริการและการส่งเสริม การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การส่งเสริมงาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬา งานศูนย์เยาวชนประจำตำบลและหมู่บ้าน งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล งานห้องสมุดและเครือข่ายการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน งานการศึกษานอกโรงเรียนและงานศึกษาอื่น งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

 • การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของเทศบาลและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 • การวางแผนการศึกษา
 • งานโรงเรียน
 • การฝึกอบรมบุคลากร
 • การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา
 • กำหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัดและกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ

 • การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

 • การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 • การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ 
 • การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
 • การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้